శుక్రవారం, ఆగస్టు 22, 2008

నేనొచ్చేసా - మూడో సారి

ఏంటో ఎప్పుడు బ్లాగుదామనుకున్నా ఏదో ఒక విఘ్నం. అందుకే ఈసారి విఘ్నేశ్వర ప్రార్ధన చేసి మరీ ప్రారంభిస్తున్నాను.ఇప్పుడు కూడా విఘ్నాలు వస్తే దీనికి పూచీ నాది మాత్రం కాదని సవినయంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను.
భాను